LOGO ŠKOLY

SERVIAM je mottom a poznávajúcim znakom všetkých uršulínskych škôl na celom svete. Slovo pochádza z latinčiny a voľným prekladom znamená “Budem slúžiť”, Bohu a ľuďom. Predstavuje spolupatričnosť všetkých uršulínskych žiakov po celom svete. Vyjadruje jednotu ducha a srdca uršulínskych žiakov, symbolizuje čnosť oddanosti (nadšenia, lojálnosti), učí nás, ako zabúdať na seba a myslieť viac na druhých v službe tvojej rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde žiješ, zahŕňa sebaobetovanie a svet objímajúcu dobročinnosť.

Sedem hviezd predstavuje súhvezdie Malej medvedice ukazujúce na Polárku – hviezdu sprevádzajúcu pútnikov na ceste. Zároveň pripomína sv. Uršuľu, patrónku mládeže, vzdelávania a výchovy, ktorá nás pozýva spraviť všetko preto, aby sme dosiahli našu Polárku, ktorou je Ježiš Kristus. Hviezdy na oblohe lákajú k najvyššiemu úsiliu slúžiť, hovoria nám o výškach, ku ktorým majú vzlietnuť naše ideály.

Kríž je symbolom kresťanskej viery, ktorá je základom všetkých kresťanských aktivít. Na viere je postavený ideál služby ako verejné svedectvo oddanosti Bohu. Volá nás, aby sme boli verní učeniu a zásadám Ježiša Krista.

Zelená farba znaku znamená životnú silu a rast.

PATRÓNKA ŠKOLY

Svätá Uršuľa

Pôvod mena: z lat. ursa – malá medvedica.

Patrocínium: mesta Kolín, mládeže, učiteliek a vychovávateliek; univerzít v Paríži a Coimbre; tkáčov; ochrankyňa manželstiev, patrónka dobrej smrti a ochrankyňa chorých detí.

Ikonografia: zobrazuje sa s korunou, so šípmi a zástavou; 
s ochranným plášťom, pod ktorým ukrýva núdznych

Sviatok: 21. októbra

Svätá Uršuľa je dnes veľmi málo známa osobnosť 3. storočia, ktorá sa tajne zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič ju požiadal o ruku. Uršuľa si žiadala od neho tri roky na rozmyslenie. Počas tejto doby sa spolu so svojimi družkami cvičili v čnosti viery. Pod vedením Uršule sa odvážne panny preplavili do Kolína a odtiaľ putovali do svätého mesta Ríma. Na spiatočnej ceste sa v Ríme k tomuto sprievodu pripojil snúbenec, ktorý sa tam dal pokrstiť. Pri návrate do Anglicka ich prepadli barbari. Všetky jej družky spolu s hrdinskou Uršuľou položili svoj život pri obrane svojej viery a čistoty. Takto mučenice stratili zem, ale našli nebo.

Sv. Angela Merici ju dala svojim dcéram za patrónku práve pre jej lásku a zasvätenie sa Kristovi, odvahu, s akou obraňovala svoju čistotu aj za cenu života a zápal, s ktorým viedla svoje družky k vytrvalosti a vernosti až do konca.

HISTÓRIA ŠKOLY

1676

Príchod sestier uršulínok do Bratislavy.

1680

Občania mesta zverujú svoje deti na výchovu a vyučovanie sestrám uršulínkam.

1731

Základný kameň novostavby školy (dnešného gymnázia).

1895

Stavba novej budovy učiteľského ústavu, internátu a kaplnky (dnešná horná telocvičňa).

1933

Otvorenie slovenského gymnázia

1935

Uršulínky v BA mali slovenskú a maďarskú školu (175 žiačok), cvičnú školu (35 žiačok), meštianske školy (233 žiačok), maďarský učiteľský ústav (162 žiačok) a slovenské gymnázium (83 žiačok).

1936

Výstavba novej budovy s internátom a telocvičňou (dnešná MŠ a ZŠ).

1943

Gymnázium navštevovalo 300 žiačok.

1950

Poštátnenie škôl, prepustenie rehoľných sestier zo školskej služby, ukončenie činnosti sestier uršulínok na školách.

1990

Žiadosť sestier uršulínok opäť obnoviť činnosť na svojich školách.

1990/91

Otvorenie Základnej školy sv. Uršule.

1994/95

Otvorenie Gymnázia sv. Uršule.

2016

Zlúčenie Základnej školy s Materskou školou sv. Uršule.

2019

Vznik Spojenej školy sv. Uršule (zlúčenie ZŠ, MŠ a Gymnázia).

PRIESTORY

JEDÁLEŇ

Školská jedáleň
pri Spojenej škole sv. Uršule
Uršulínska 5
811 01 Bratislava

zdena.kuzdova@ursula.sk

02/5443 2804

Strava v školskej jedálni sa  poskytuje na základe čipu alebo karty ISIC, ktorá je určená pre žiakov gymnázia. Čip dostáva stravník po prihlásení sa na stravu. Hodnota čipu je 3 €. Obed je vydaný stravníkovi len po prečítaní kódu na čipovom kľúči alebo čipovej karte. Bez tohto kódu nie je možné vydať stravu. Čip bude aktivovaný až po pripísaní stravného na účet ŠJ. Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče  nie sú k dispozícii. V prípade straty si žiak, prípadne rodič, zaobstará nový čipový kľúč u p. vedúcej ŠJ na vlastné náklady (3,00 €).

​​V nadväznosti na legislatívne zmeny v poplatkoch za školské stravovanie s účinnosťou od 1.9.2020 si Vás dovoľujeme informovať o úprave poplatku za stravné žiakov Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave. Informácie o kalkulácii mesačného poplatku za stravovanie nájdete v osobitnom dokumente.

Úhrada stravného je vopred do 25. dňa v  mesiaci. V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne uhradenú stravu a suma nebudete pripísaná na účet šk. jedálne do prvého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania poskytnutá. Výška stravného v porovnaní s minulým školským rokom zostáva do 31.12.2020 nezmenená.

​​​​Spôsob úhrady: poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet banking-u (odporúčané platiť trvalým príkazom.).

​​Nové číslo účtu:  SK 47 0200 0000 0041 5576 8258

​​Variabilný symbol:  20202021  (školský rok)

​​Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

Zákonný zástupca dieťaťa  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod.
Odhlášky na stravu treba uskutočniť deň vopred do 24:00 hod.

Žiak s čipovým kľúčom si môže ​obed odhlásiť:
1) čipom na termináli v školskej jedálni,
2) listom s označením mena a triedy, ktorý vhodí do schránky pri dverách vedúcej ŠJ,
3) emailom: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk,
4)  v nevyhnutnom prípade telefonicky 02/544 32 804.

PODPORTE NÁS

​​Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia školy!

Gymnázium, základná škola a materská škola sa 1. septembra 2019 spojili do „Spojenej školy sv. Uršule“. Počas prípravy na spojenie našich škôl sme v rámci prgramu NUŠ („Nová uršulínska škola“) začali a realizovali niekoľko projektov, ktorých cieľom je pozdvihnúť kvalitu našich škôl na ešte vyššiu úroveň.

Tešíme sa, že aj s Vašou pomocou a podporou sa nám podarilo:

 • získať lektora z Anglicka na vyučovanie angličtiny v našej škole
 • zapojiť sa programu „LEAF – Premena školy zvnútra“
 • zaviesť Katechézy dobrého pastiera pre MŠ a I. stupeň ZŠ
 • nadviazať spoluprácu našich študentov s uršulínskymi školami v Anglicku
 • zrealizovať v spolupráci s absolventami školskú konferenciu „GSU talks“
 • získať fundraisera (človeka, ktorý sa bude usilovať zabezpečovať finančné prostriedky na rozvoj školy prostredníctvom rôznych grantov)

Naše školy majú ďalšie plány:

 • Dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení na I. poschodí ZŠ a gymnázia
 • Zlepšenie priestorov školskej jedálne
 • Výmena školského nábytku (lavice, stoličky, tabule) vo viacerých triedach
 • Podpora vzdelávacích aktivít pre učiteľov

​​
Všetky tieto projekty, okrem času, potrebujú aj finančné prostriedky na svoju realizáciu. Preto by sme Vás radi oslovili s požiadavkou, aby ste nám darovali 2% (prípadne 3 %)  z vašich daní a daní firiem, ktoré vlastníte, vediete alebo v ktorých pracujete.

Aby sme vás ešte viac inšpirovali k darovaniu, tak pre piatich z Vás, ktorých vyberieme žrebovaním, bude čakať večera so sestrami uršulínkami v pokojnom prostredí historického kláštora. Stačí k tomu málo – poukázať nášmu neinvestičnému fondu Vzdelanie 2% a zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Obchodné meno: Vzdelanie, n. f.
 • Sídlo: Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
 • IČO: 31783007 (vyplňuje sa sprava)
 • Právna forma: neinvestičný fond
 • Bankové spojenie: SK61 0900 0000 0001 7010 4507 (Slovenská sporiteľňa)
 • Správca fondu: JUDr. Jozef Záhora

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, do 31.3.2020.
Zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, do 30.4.2020.

NA STIAHNUTIE

Za všetky poukázané príspevky srdečne ďakujeme​​!

MOTIVAČNE A OSOBNE AJ NA DIAĽKU

Vďaka podpore Férovej nadácie O2 v rámci Mimoriadneho zamestnaneckého grantového programu počas situácie vyvolanej pandémiou Covid -19 môžeme lepšie zabezpečiť on-line vzdelávanie aj pre žiakov 1.stupňa. Za poskytnutý finančný príspevok vo výške 2.500,- sme už zakúpili ďalších 10 tabletov a k budúcemu školskému roku prístupy na on-line platformy pre našich najmenších. Ďakujeme… pandémia nás už neprekvapí nepripravených.

RADOSŤ Z POHYBU, HRAVOSŤ V ŽIVOTE
Nadácie VÚB v rámci zamestnaneckých grantov podporila náš projekt v celkovej výške 1 499,- EUR. Z takto získaných finančných prostriedkov môžeme zakúpiť pre 1.stupeň základnej školy „zázračné truhlice“ – úložné boxy na pomôcky na kreatívnu telesnú výchovu v telocvični i na ihrisku. Slúžiť budú aj na spoločné akcie s rodinami našich detí.

POZORUJ A SKÚMAJ SVET
Ďakujeme Nadácii ZSE za podporu nášho projektu. Tešíme sa, že sme mohli zakúpiť profesionálne zariadenia MoLab a umožniť tak študentom vykonávanie experimentov a meraní na hodinách fyziky, chémie a biológie. Vyučovanie prírodovedných predmetov v našej škole tak môže lepšie rozvíjať praktické zručnosti našich žiakov, implementovať nové experimenty a moderné technológie do vyučovacieho procesu.

FORMATÍVNE HODNOTENIE V PROSTREDÍ “KAHOOT”
Prostredie Kahoot prináša učiteľom aj žiakom príjemnú zmenu v priebežnom hodnotení prevažne formou kvízov. Pôsobí vysoko motivačne. Vďaka príspevku 1 000, EUR od Nadácii Veolia, ktorá takto podporila náš projekt, sme zakúpili 10 tabletov na zabezpečenie nesporne zaujímavého a motivačného hodnotenia žiakov priamo na hodine.

MERICIÁNSKA PEDAGOGIKA V PRAXI
Vďaka Kanet n.o. si môžeme zabezpečiť vizualizáciu  pedagogického odkazu Angely Merici. Veríme, že aj to nám pomôže viac si vzájomne slúžiť pri objavovaní svojich darov. Aj touto cestou ďakujeme za podporu nášho projektu.

POĎ SA S NAMI HRAŤ
Pomocou podpory zamestnaneckého grantu Férovej nadácie O2 môžeme zvýšiť  bezpečnosť našich žiakov počas hodín telesnej výchovy zabezpečením protišmykového náteru podlahy. Ďalšiu časť finančných prostriedkov použijeme na nákup športových lôpt a veľkorozmernej volejbalovej siete, ktorá umožní rozdeliť cvičebný priestor po dĺžke a umožní súčasný tréning jednotlivých zručností žiakov pri výučbe nielen volejbalu, ale aj iných loptových hier či bedmintonu. Do vyučovania sa usilujeme implementovať aj  netradičné športy, pretože prispievajú k spestreniu vyučovania telesnej výchovy. Ďakujeme za poskytnutý príspevok 1 500,- EUR.

RADOSŤ UČIŤ (SA)
Vďaka , sa trojica našich učiteľov ZŠ bude môcť zúčastniť vzdelávacích podujatí zameraných na rozvoj svojich jazykových zručností. Ďakujeme za podporu projektu!

BUDOVANIE KOMUNITY 

Náš projekt s názvom “Budovanie komunity na sile ľudských hodnôt – posilnenie spolupráce medzi školou a rodinou”  je zameraný na zdieľanie skúseností a edukatívnych metód v materských školách v rámci strategických partnerstiev. V  školskom roku 2020/2021 je do neho zapojená naša Materská škola sv. Uršule spolu s ďalšími 3 partnerskými materskými školami v Maďarsku (Kisvárda), Poľsku (Krakow) a Rumunsku (Oradea). Finančne bol projekt podporený Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu ERASMUS+. Ďakujeme za podporu projektu!

Podporte našu školu prostredníctvom Vzdelanie n.f. pri nakupovaní v internetových obchodoch, bez toho, aby vás to stálo jediný cent navyše. Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto pomocníka: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat

Ako Dobromat funguje?

 • pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi to, že časť vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
 • ak si pomocníka nepridáte, je potrebné pred každým nákupom navštíviť stránku http://dobromat.ska na nej:
  • vyberiete obchod, v ktorom chcete nakúpiť spolu s našim neinvestičným fondom Vzdelanie n.f.,
  • následne budete presmerovaní do vybraného internetového obchodu, v ktorom môžete nakúpiť,
 • internetový obchod vyplatí z nákupu Dobromatu príspevok,
 • Dobromat ho následne pošle na náš účet a my ho použijeme na našu činnosť.

Dôležité je vedieť to, že cena nákupu zostáva rovnaká. Nezáleží na tom, či sa do internetového obchodu dostanete cez Dobromat alebo priamo. Používanie Dobromatu, vás nestojí ani cent navyše. Aj napriek tomu nám však svojím nákupom prispejete sumou vo výške niekoľkých %.

KONTAKT

Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
IČO: 52547477

riaditel@ursula.sk

Sekretariát a org. zložka
ZŠ s MŠ

02/5443 2778, 0948 544 327

Gymnázium
02/5443 0250

Školská jedáleň
02/5443 2804

Dostupnosť MHD
cca 5 minút od zastávky električiek „Námestie SNP“ alebo „Kamenné námestie“

Mgr. LUCIA MÚČKOVÁ

riaditeľka
spojenej školy

riaditel@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

PaedDr. DANA KUCHAROVÁ, PhD.

zástupkyňa pre gymnázium
a 2. stupeň ZŠ

dana.kucharova@ursula.sk
02/ 54 43 02 50

Mgr. TATIANA IVICOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD

tatiana.ivicova@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

Mgr. MÁRIA KOSCELNÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
pre MŠ

maria.koscelnikova@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

gdpr

Spojená škola sv. Uršule spravúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, nájdete na nasledujúcom odkaze.
Spojená škola sv. Uršule © 2020